AUTÓ SZ&B KFT. - Nyíregyháza
img

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kiemelt jelentõséggel bír számunkra a nyitott és átlátható módon történõ adatkezelés. Az Ön jogainak védelme érdekében itt tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait.

A tájékoztató elsõ része általános jellegû és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követõen pedig az adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjaira adunk részletes tájékoztatást.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Az adatkezelõ és a személyes adatok

Az adatkezelõ az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit.A jelen esetben az adatkezelõ (az „Adatkezelõ” vagy „mi”) az [Autó Sz&B Kft., 4405 Nyíregyháza Debreceni út 231., Cégjegyzékszám: 15-09-062121].

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelybõl Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

2. Elérhetõségünk kérdések vagy problémák esetén

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, illetve ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk a mitsubishi@autoszb.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

3. Az adatok forrása

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különbözõ módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsõsorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntõl

 • Szerzõdéses kapcsolat létesítése esetén (pl. gépjármû vagy alkatrész vásárlása, szerviz- vagy más szolgáltatásunk igénybe vétele)
 • Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy a honlapunkon lévõ formon vagy chat ablakon keresztül történõ) érdeklõdés vagy kapcsolatfelvétel esetén
 • Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával vagy nyereményjátékainkban való részvételével
 • Bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, email-es vagy postai úton történõ megkeresésünk útján
 • Valamilyen szerzõdéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezés útján

Más forrásból

 • Elsõsorban kereskedõhálózatunk valamelyik tagjától, illetve importõrünktõl vagy ügynökünktõl (kereskedõi vagy importõri státusunktól függõen)
 • Márkaszervizünktõl
 • Az Emil Frey csoport valamelyik más tagjától, illetve egyéb üzleti partnerünktõl
 • Az ön nevében esetlegesen eljáró más személytõl, ügyintézõtõl
 • Elektronikus vagy offline közvetítõ felületen vagy szolgáltatón keresztül
 • Nyilvánosan elérhetõ adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)
 • Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzõkkel kapcsolatban

4. Az adatok tárolásának helye

Személyes adatait elektronikusan alapvetõen a saját vagy a megbízásunkból üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozónknál. Elektronikus adatainak tárolásában igénybe vesszük az Emil Frey (importõr)csoport EU-n belüli és/vagy svájci székhelyû tagvállalatát vagy vállalatait. A Svájcban történõ adatfeldolgozás az az Európai Bizottság döntése szerint egy tekintet alá esik az EU-n belüli adatfeldolgozással.

5. Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejûleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha Ön tesztvezetési adatlapot tölt ki vagy vásárol tõlünk, de egyúttal külön hozzájárulását adja marketing célú megkeresésekhez is.

6. Az adatkezelések idõtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megõrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megõrzési idõ érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerzõdés megkötését megelõzõen az Ön kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerzõdés vagy az ügyfélkapcsolat megszûnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezõvé teszi számunkra egyes dokumentumok megõrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban elõírt megõrzési idõ alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapjafüggetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.

Ilyen jogszabályi elõírást tartalmaz többek közt

 • a számviteli törvény(azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerzõdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megõrizni, illetve
 • az adózás rendjérõl szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.)az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megõriznünk.

Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektõl, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés idõtartamáról.

7. Az adatok címzettjei

Az adatok nem hozzáférhetõek bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelõ szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá az adatokhoz.A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerû mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább marketingcélokból a felsorolt címzetteken kívül álló külsõ felekkel.

Az Adatkezelõ saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltõi és az õket ellenõrzõ vagy felügyelõ döntéshozói vagy –elõkészítõi szintek egyes munkaköreinek betöltõi jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belsõ eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsõsorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetõvé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezõen elõírt adatszolgáltatások esetén.Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:

 • Az Emil Frey cégcsoport bel- és külföldi tagvállalatai, melyekegységes informatikai, pénzügyi, számviteli, könyvelési, kontrolling és HR szolgáltatásokat nyújtanak a csoport tagjai számára;
 • Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
 • Vállalkozóink, megbízottjaink, együttmûködõ partnereink vagy meghatalmazottjaink, akik részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

8. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek 2018. május 25-étõl a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önrõl.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tõlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése elsõ alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, havitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenõrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerzõdés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket egy másik adatkezelõnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozás joga

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el.Ha az adatkezelés az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsõként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetõsége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. A tájékoztató módosításai és elérhetõsége

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplõ dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy idõrõl-idõre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintõ változásokról.

Érvényesség kezdete: 2018. május 25.

DIREKT MARKETING / HÍRLEVÉL

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve,
 • az Ön email címe,
 • az Ön lakcíme,
 • az Ön telefonszáma,

Termékadatok

 • autójának márkája és típusa
 • autójának alvázszáma

Egyéb ügyféladatok

 • Finanszírozási adatok
 • Biztosítással kapcsolatos adatok
 • Pénzügyi-forgalmi adatok

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni Önt megkeresni marketing ajánlatainkkal, így ön adott esetben árkedvezményekrõl, akciókról, nyereményjátékokról maradhat le.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és akár meglévõ autója márkájától és típusától függõ, vagy attól független direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásánalapszik.

4. Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsõsorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetõvé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

 • Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,
 • Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhõ alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetõket, marketing automatizálási platformokat, levélküldõ rendszereket stb.
 • Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítõ, fuvarozó, fuvarszervezõ vállalkozások.

Az adatokat továbbíthatjuk továbbá az általunk forgalmazott gépjármû márka importõrének vagy importõreinek (Emil Frey csoport). Az adattovábbítás célja ezekben az esetekben az, hogy Önt minél hatékonyabban érhessük el az Önt érdeklõ autómárkával kapcsolatosan, és hogy Ön mind az importõrök, mind pedig a márkakereskedõk/márkaszervizek által szervezett akciókról, hírekrõl stb. értesülhessen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egyes esetekben az importõrök vagy márkakereskedõk/márkaszervizek önálló adatkezelõnek is minõsülnek és saját adatkezelési tájékoztatójuk is irányadó.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve,
 • az Ön email címe,
 • az Ön lakcíme,
 • az Ön telefonszáma,

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását a játék lebonyolítása elõtt visszavonja, részvétele a nyereményjátékban lehetetlenné válik és így a kapcsolódó játékszabályzat alapján a játékból ki kell zárnunk.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy biztosítsa az Ön részvételét a nyereményjátékban, azaz hogy Ön játékosként azonosítható legyen, és hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot a játékkal kapcsolatban. Nyertesség esetén az adatkezelés célja továbbá a nyereményjátékkal kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

A játékra jelentkezõk és a nem nyertesek vonatkozásában személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásánalapszik. A játék nyertesei vonatkozásában személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségen alapszik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

4. Az adatkezelés idõtartama

Az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, így az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.

5. Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsõsorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetõvé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

 • Reklám-, marketing- és médiaügynökségek
 • Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhõ alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetõket, marketing automatizálási platformokat, levélküldõ rendszereket stb.
 • Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítõ, fuvarozó, fuvarszervezõ vállalkozások
 • Jogszabályban meghatározott hatóságok

TESZTVEZETÉS (ÜGYFÉL ÉS SAJTÓ)

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön lakcíme
 • az Ön születési helye és ideje
 • az Ön telefonszáma

Egyéb adatok

 • Gépjármûvezetõi engedély száma és érvényessége
 • Személyi igazolvány száma
 • A tesztvezetés preferált helyszíne

Ellenõrzéshez szükséges adatok

 • Személyi igazolvány fénymásolata vagy scannelt másolata
 • Vezetõi engedély fénymásolata vagy scannelt másolata
 • Lakcímkártya fénymásolata vagy scannelt másolata
 • Esetleges egyéb személyazonosító irat fénymásolata vagy scannelt másolata

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudunk az Ön számára tesztvezetési lehetõséget biztosítani.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az Ön számára lehetõvé tegyük a kívánt jármû tesztvezetését, amelyhez szükséges az, hogy Önt azonosítani tudjuk és adott esetben közigazgatási vagy szabálysértési, illetve egyéb jogsértés esetén igényeinek Önnel szemben érvényesítsük, illetve adatait az illetékes hatóság részére kiadjuk.

Személyes adatainak kezelésejogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a jármûvekben vagy azokkal okozott anyagi vagy személyi károk és sérülések kockázata, továbbá az objektív felelõsséget elõíró jogszabályok kimentési lehetõségeimiatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés idõtartama

Adatait a polgárijogi elévülési idõhöz igazodva a tesztvezetés befejezésétõl számított 5 évig tároljuk.

5. Az adatok címzettjei

Adatait hatósági megkeresés vagy határozat esetén az illetékes közigazgatási, szabálysértési vagy más hatóságnak továbbíthatjuk függetlenül attól, hogy ez törvényi kötelezettségünk vagy jogosultságunk-e. Ha káreset következik be, adatait továbbíthatjuk az illetékes biztosítótársaságoknak vagy a kárügyintézésben eljáró más megbízottunknak, illetve harmadik személynek.

Ha importõrként járunk el, adatait továbbíthatjuk annak a márkakereskedõnek, aki a tesztvezetést szervezi és biztosítja az Ön részére.

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön lakcíme
 • az Ön telefonszáma

Gépjármûadatok

 • Alvázszám
 • Rendszám
 • Egyéb gépjármû mûszaki és szerzõdéses adatok, pl. vásárlás és forgalomba helyezés dátuma

Szolgáltatás igénybevételének adatai

 • Az igénybe vett márkakereskedés vagy márkaszerviz neve
 • Az igénybe vett szolgáltatás idõpontja
 • Az ön visszajelzése, a kérdésekre adott válaszai amennyiben azok személyes adatnak minõsülnek

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, a termékeinkrõl és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minõségét.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön vásárlói, ill. ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minõségét.

Személyes adatainak kezelésejogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.Ennek lényege, hogy az Ön fogyasztói élményével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fûzõdõ érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés idõtartama

Az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerzõdés vagy az ügyfélkapcsolat megszûnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

5. Az adatok címzettjei

Adatait a kapcsolatfelvétel és a felmérés lebonyolítása, valamint kiértékelése céljából az Emil Frey csoport vagy a márkacsoport illetékes tagvállalatának vagy külsõ szolgáltatónak továbbíthatjuk.

SZERZÕDÉSES KAPCSOLATOK

1. A kezelt adatok köre

Az adott termék/szolgáltatás, ill. szerzõdés jellegétõl függõen:

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön lakcíme
 • az Ön telefonszáma

Szerzõdéses adatok

 • Az Önnel kötött írásbeli szerzõdésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítõ dokumentumban (pl. megrendelõlap) fellelhetõ bármilyen egyéb, személyes adatnak minõsülõ információ

Gépjármûadatok

 • Alvázszám
 • Rendszám
 • Forgalmi engedély száma
 • Forgalmi engedély másolata
 • Egyéb gépjármû mûszaki és szerzõdéses adatok, pl. forgalomba helyezés dátuma

Okiratok

 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány fénymásolata vagy scannelt példánya

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén elõfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B) szerzõdés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy a szerzõdés nem lesz megköthetõ vagy teljesíthetõ.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogytermékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk önnek, ideértve többek közt az ingó dolgok (gépjármûvek, alkatrészek, merchandise termékek) értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, cseregépjármû biztosítása stb.)Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerzõdésben vagy jogszabályban elõírt további kötelezettségünket teljesíthessük.Amennyiben Ön kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerzõdõ fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerzõdést kötõ képviselõje, megbízottja, vagy a szerzõdésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerzõdõ féllel kötött szerzõdés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerzõdés megkötését megelõzõen az Ön kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges.Ha Ön nem szerzõdõ fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerzõdés esetén képviselõ vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó szervezettel kötött szerzõdés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

4. Az adatok címzettjei

Ha márkakereskedõként járunk el, adatokat továbbíthatunk a márka importõre és gyártója felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek. Ha importõrként járunk el, adatokat továbbíthatunk a márka illetékes kereskedõje vagy szervize felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.

Egyes szolgáltatásokat (pl. kiterjesztett garancia, biztosítások vagy assistance) külsõ partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelõnek is minõsülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban adatokat továbbítunk az illetékes hatóság felé (pl. új autó forgalomba helyezése).

Finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelõnek is minõsülhet.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselõnk részére.

Ha a szerzõdés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben Önt érintõen szabálysértés, bûncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az adatokat továbbíthatjuk az illetékes hatóságnak.

BEJÖVÕ KAPCSOLATFELVÉTEL / INGYENES REKLÁMANYAGOKÉSKEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön telefonszáma

Gépjármûadatok

 • Alvázszám
 • Típus

Egyéb adatok

 • Finanszírozással kapcsolatos érdeklõdés esetén pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok
 • Az ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minõsülõ információk

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntõl érkezõ különféle megkeresésekre (érdeklõdés, katalógus kérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelésejogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés idõtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegû kommunikáció idõtartama alatt kezeljük.

5. Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklõdés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk az illetékes importõr vagy márkakereskedõ/márkaszerviz, illetve gyártófelé. Ha a kapcsolatfelvétel célja valamilyen termék vagy szolgáltatás igénylése (pl. szervizkártya), az adott termék elõállításához igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbítjuk az adatokat.Ha az érdeklõdés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbíthatjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.

PÉNZMOSÁS-MEGELÕZÉSI INTÉZKEDÉSEK

1. A kezelt adatok köre

A pénzmosás elleni törvény (azaz a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról 2017. évi LIII. tv., a „Pmt.”) szerinti ügyfél azonosításhoz a törvényben elõírt adatok és okiratmásolatok.

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfélazonosítást elvégezni, így nem fogadhatunk el kétmillió-ötszázezer forintot elérõ vagy meghaladó készpénzfizetést.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy eleget tegyünk a Pmt.-ben elõírt jogi kötelezettségeinknek.

Az adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4. Az adatok címzettjei

A Pmt. által meghatározott esetekben vagy hatósági megkeresés esetén a Pmt. szerinti hatóságok részére teljesítünk adatszolgáltatást vagy teszünk bejelentést.

SAJTÓKAPCSOLATOK

1. A kezelt adatok köre

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön lakcíme
 • az Ön által képviselt sajtótermék

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem áll módunkban munkáját segíteni sajtókapcsolati kommunikációval.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy sajtómeghívókat, sajtóközleményeket küldhessünk Önnek, illetvekövethessük a sajtóautópark használatát.

Személyes adatainak kezelésejogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti, marketing és PR tevékenységünkhöz fûzõdõ érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés idõtartama

Tekintettel arra, hogy az Ön újságírói státusának ellenõrzésérenincs módunk, adatait addig kezeljük, amíg nem kéri azok törlését.

ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZÕK

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön postacíme
 • az Ön email címe
 • az Ön telefonszáma

CV adatok

 • végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat
 • jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok
 • önéletrajzában, motivációs levelében vagy a felvételi eljárás során más módon közönt, személyes adatnak minõsülõ bármilyen további információ

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést adni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy lehetõvé tegye számunkra a kiválasztási folyamat lebonyolítását, meggyõzõdhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk szerzõdéskötési ajánlatot.

Személyes adatainak kezelésejogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a felvételi folyamat lebonyolításával kapcsolatos érdekünk elsõbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvetõ jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés idõtartama

Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétõl számított négy hónapig kezeljük tekintettel arra, hogy amennyiben a kiválasztott jelölt munkaviszonya a próbaidõ alatt megszûnik, újra fontolóra vehessük az Ön pályázatát. Sikeres pályázat esetén a munkaszerzõdés megkötésétõl adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyez el számítógépe internetes böngészõjében.A cookie-k segítésével gyûjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretû, betûket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetõvé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, mûködésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

A következõ típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyûjtenek a weboldal statisztikai jellegû látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az idõtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát azÖn internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

Profilkezelési (azonosító) sütik

A weboldalunk lehetõvé teheti a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával regisztráljon, majd ezt követõen weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetõvé teszik a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követõ honlap látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való hozzáférését.

Harmadik féltõl származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon mûködõ, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit javaslunk külön áttanulmányozni.

Harmadik féltõl származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltõl származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különbözõ szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történõ jelentkezés. Ezen sütik mûködésébõl adódóan sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

Flash sütik (helyi megosztott objektumok)

Weboldalunkon lehetséges, hogy multimédiás tartalmat helyezünk el, aminek lejátszása az Adobe FlashPlayer program használatával történik. A flash sütik, vagy másnéven a helyi megosztott objektumok a weboldalon található videó vagy audió tartalom lejátszásához szükséges technikai adatokat tárolnak (képminõség, hálózati link, sebesség). Alkalmasak meghatározott szolgáltatások nyújtására (pl. ún „auto-resume”) és a médiatartalommal kapcsolatos felhasználói preferenciák elmentésére.

A cookie-kkal végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

A cookie-k felhasználók általi kezelése

A sütiket – a flash sütik kivételével - a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészõjük Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá ugyanitt beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. Ennek részletes módját az Ön által használt böngészõ mûködési dokumentációja tartalmazza.A Flash sütik szintén a felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra, azonban a böngészõben ezek kezelésére nincs lehetõség. Az ilyen jellegû sütiket manuálisan az Adobe weboldalán található mindenkori tájékoztatásban foglaltak szerint lehet törölni, vagy a beállításaikat módosítani.